Kỹ thuật Hợp nhất các Báo cáo tài chính

04 buổi Short-term Accounting

Course Description

Giới thiệu

Việc lập và hoàn chỉnh báo cáo tài chính của một công ty luôn yêu cầu phòng kế toán phải dành nhiều công sức và thời gian. Với các tập đoàn có nhiều công ty thành viên thì lại càng phức tạp hơn nữa. Trên thực tế, đã có nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn, chẳng hạn như cách tính giá trị hợp lý trong báo cáo tài chính hợp nhất thường xuyên là vấn đề gây tranh cãi giữa các công ty thành viên và tập đoàn cũng như giữa tập đoàn và nhà đầu tư. Các hệ thống kế toán khác nhau áp dụng tại các công ty con, các chuẩn mực kế toán tại các quốc gia chưa thống nhất, v.v… cũng là một số nguyên nhân dẫn đến các quan điểm khác nhau giữa công ty mẹ và công ty con trong việc ghi nhận các giao dịch tài chính.

Chương trình “Kỹ thuật Hợp nhất các Báo cáo Tài Chính” sẽ trang bị cho bạn những kỹ thuật khác biệt để chuẩn bị sẵn sàng vượt qua tất cả những trở ngại trong quá trình tập hợp dữ liệu, cung cấp những thông tin tài chính tổng hợp chính xác, đáng tin cậy cho các cổ đông, nhà đầu tư và đối tác.

Mục tiêu

Giúp các Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, và nhân sự tham gia lập BCTC hợp nhất:

 • Hiểu những thách thức trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại các tập đoàn.
 • Cung cấp kỹ thuật xử lý những vấn đề phát sinh thực tế trong việc tổng hợp, phân tích và lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Đối tượng

 • Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc tài chính;
 • Kế toán trưởng;
 • Kế toán tổng hợp;
 • Những người trực tiếp tham gia quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung đào tạo

Phần I. TỔNG QUAN KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

 1. Tổng quan về tập đoàn, các loại đầu tư và các phương pháp kế toán được yêu cầu
 2. Các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng biệt theo VAS 25 và IAS 27
 3. Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính và cấu trúc của tập đoàn
 4. Trình bày thông tin về các bên liên quan theo VAS 31/ IAS 24

Phần II. QUY TRÌNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 1. Các thủ tục hợp nhất theo VAS 25 và IAS 27
 2. Loại bỏ và loại bỏ từng phần
 3. Lợi ích không kiểm soát (cổ đông thiểu số)
 4. Các khoản cổ tức phải trả bởi một công ty con
 5. Lợi thế thương mại phát sinh do việc hợp nhất
 6. Kỹ thuật hợp nhất và các ví dụ
 7. Các giao dịch thương mại liên công ty (nội bộ tập đoàn)
 8. Giao dịch bán tài sản lâu dài liên công ty
 9. Tóm lược Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Phần III. HỢP NHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ KD VÀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 1. Mua một công ty con trong kỳ kế toán
 2. Cổ tức và các khoản lãi trước khi mua
 3. Giá trị hợp lý trong kế toán mua công ty
 4. VAS 11 và IFRS 3 giá trị hợp lý
 5. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
 6. Giao dịch thương mại nội bộ liên công ty
 7. Cổ tức liên công ty
 8. Lãi trước khi mua
 9. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 10. Hợp nhất báo cáo tài chính – Tập đoàn đa cấp
 11. Hợp nhất báo cáo tài chính – Thay đổi trong các cấu trúc tập đoàn.

Phần IV. KẾ TOÁN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ LIÊN DOANH

 1. Kế toán cho các công ty liên kết
 2. Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư
 3. Báo cáo tài chính hợp nhất
 4. Áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu trong các tài khoản hợp nhất
 5. Các giao dịch “ngược dòng” và “xuôi dòng”
 6. Liên doanh và công ty LD đồng kiểm soát
 7. Các hình thức liên doanh
 8. Thỏa thuận bằng hợp đồng
 9. Giao dịch giữa bên góp vốn và liên doanh
 10. Đối xử kế toán cho công ty liên doanh
 11. Hợp nhất tương ứng và ví dụ

 

Course Duration

04 buổi