Nhận Diện Lãng Phí & Triển Khai Chương Trình Cải Tiến Tinh Gọn

04 buổi Short-term Installation-Maint-Repair Manufacturing QA-Quality Control

Course Description

1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Nhân viên, quản lý phòng phụ trách chương trình cải tiến, công nghệ của Tổng Công ty cũng như Công ty thành viên
 • Cán bộ quản lý kỹ thuật, phòng chất lượng,…

2. MỤC TIÊU:

 • Sau khi kết thúc Chương trình đào tạo, học viên sẽ:
 • Nhận diện các lãng phí trong các hoạt động của các công ty thành viên
 • Nắm bắt công cụ và phương pháp triển khai hoạt động cải tiến.
 • Triển khai các chương trình cải tiến đến các công ty con và tổng công ty

3. THỜI LƯỢNG, GIỜ HỌC & NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

 • Thời lượng Chương trình: 4 buổi/ 02 ngày (mỗi buổi tương đương với 03 giờ giảng);
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt.


4. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Phương pháp triển khai là 70:20:10 ( trọng số thời gian và tầm quan trọng)
 • 70% thời gian chia sẽ các tình huống thực tế và vận dụng lý thuyết
 • 20% bài tập tình huống thấm nhuần lý thuyết.
 • 10% nhận thức kiến thức mới và thay đổi tư duy tích cực

Phần 1: Phân tích lãng phí thông qua sơ đồ dòng giá trị của công ty

 • Sơ đô dòng giá trị là gì?
 • Phân tích sơ đồ dòng giá trị hiện tại
 • Dòng vật chất
 • Dòng thông tin
 • Phân tích qui trình ( thời gian; công việc)
 • Nhận diện lãng phí thông qua sơ đồ dòng giá trị

Phần 2: Áp dụng công cụ cải tiến cơ bản

 • Công cụ Cải tiến Nhanh và dễ ( Quick & Easy Kaizen) từ người lao động
 • Định nghĩa
 • Các bước thực hiện
 • Các ví dụ cụ thể
 • Công cụ cải tiến kỹ thuật – Kaizen 10 bước
 • Định nghĩa
 • Các bước thực hiện
 • Các ví dụ cụ thể
 • Công cụ - dự án 1 tuần ( Trận Càn Quét nhanh – RISE)

Phần 3: Áp dụng công cụ cải tiến cơ bản

 • Phương pháp triển khai chương trình văn hóa cải tiến ( Quick & Easy Kaizen) và các case study
 • Phương pháp triển khai chương trình cải tiến kỹ thuật ( kaizen 10 steps) và các case study
 • Phương pháp triển khai dự án 1 tuần và case study
 • Hướng dẫn các bước triển khai chương trình cải tiến

Course Duration

04 buổi