Để đảm bảo tồn tại và phát triển trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không ngừng biến động và đặc biệt là giai đoạn suy giảm tăng trưởng, việc xác định và áp dụng hiệu quả các chiến lược tài chính là một yêu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp. Chiến lược tài chính sẽ bao gồm các quyết định được đưa ra một cách đồng thời, liên quan đến chi phí và cơ cấu vốn; rủi ro tài chính; hiệu quả dự án đầu tư; giá trị doanh nghiệp trong hoạt động mua bán sáp nhập;… Qua đó giúp công ty đạt được các mục tiêu hoạt động cũng như triển khai thành công các chiến lược phát triển.
Chương trình Chiến Lược Tài Chính Doanh nghiệp do CFO Việt Nam tổ chức được xây dựng theo hướng trang bị cho học viên các công cụ và kỹ thuật tài chính thực tế giúp họ tự phân tích và phát triển chiến lược tài chính phù hợp cho doanh nghiệp của mình trong các tình huống kinh doanh khác nhau.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần 1: Chi Phí Vốn và Cơ Cấu Vốn

1. Ứng dụng của chi phí vốn theo góc độ quản trị và đầu tư;
2. Phương pháp xác định chí phí vốn bình quân gia quyền (WACC);
3. Một số vấn đề thực tế liên quan đến chi phí vốn chủ sở hữu;
4. Bản chất và mục tiêu của cơ cấu vốn tối ưu;
5. Các phương pháp xác định cơ cấu vốn tối ưu;
6. Các quyết định về cơ cấu vốn trong thực tế;
7. Case Study cơ cấu vốn tối ưu.

Phần 2: Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

1. Bản chất và phân loại dự án đầu tư;
2. Quy trình và mục tiêu của thẩm định dự án;
3. Nguyên tắc thẩm định dự án đầu tư;
4. Xác định các dòng tiền trong thẩm định dự án;
5. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư phổ biến;
6. Những vấn đề trong thực tế thẩm định dự án đầu tư;
7. Case Study thẩm định dự án.

Phần 3: Định Giá Doanh Nghiệp

1. Hiểu về giá trị doanh nghiệp;
2. Quy trình định giá doanh nghiệp;
3. Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF Valuation);
4. Phương pháp định giá tương đối (Relative Valuation);
5. Mô hình tài chính (financial modelling) trong định giá doanh nghiệp;
6. Case Study định giá doanh nghiệp.

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666