Để thực hiện mục tiêu tối thượng là “Tối đa hóa giá trị cổ đông”, người giữ vai trò Quản lý Tài chính bắt buộc phải là một trong những nhạc trưởng quan trọng trong tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của Doanh nghiệp, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó.

Chương trình Xây dựng chiến lược Doanh nghiệp do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp  Anh/Chị:

  • Kiến thức cốt lõi và kinh nghiệm để tham gia vào quá trình xây dựng cho Doanh nghiệp một hướng chiến lược phù hợp.
  • Hiểu rõ các chiến lược tổng thể, chiến lược cấp chức năng, chiến lược cạnh tranh mà các Doanh nghiệp nên áp dụng là gì?
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ ma trận như SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM… làm cơ sở xây dựng chiến lược;

Những nền tảng cơ bản để có thể tự xây dựng cho mình tư duy mang tính chiến lược nhằm phục vụ cho công việc sau này.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Các thuật ngữ về chiến lược

Phần II: Hệ thống chiến lược trong công ty

  • Chiến lược công ty
  • Chiến lược kinh doanh
  • Chiến lược cấp chức năng

Phần III:  Cơ sở xây dựng chiến lược và các ma trận

  • Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược.
  • Các Ma trận SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM

Phần IV: Kiểm tra chiến lược

Phần V: Vai trò của quản lý tài chính trong xây dựng và quản trị chiến lược

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666