Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo lắng như:

– Liệu sẽ có những tình huống là nguy cơ làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp?
– Liệu hàng tồn kho thực tế có như sổ sách?
– Liệu các khoản tiền chi tiêu đều đúng đối tượng và hợp lý? 
– Liệu các tài sản có bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp?
– …

Chương trình QUẢN TRỊ RỦI RO và KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp những phương thức giải quyết bài toán bảo vệ tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Quản trị rủi ro và vai trò của quản trị rủi ro doanh nghiệp;
2. Khuôn khổ quản trị rủi ro tích hợp theo COSO;
3. Ứng dung trong doanh nghiệp;
4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của HTKSNB;
5. Các cấu phần của HTKSNB;
6. HTKSNB và vai trò với kiểm soát gian lận trong doanh nghiệp;
7. Thiết lập và đánh giá HTKSNB của doanh nghiệp.

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666