Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất theo mô hình “BSC & KPI” (Balanced Score Cards & Key performance Indicators) được các chuyên gia nhận diện là một trong những công cụ quản trị mục tiêu hiệu quả nhất trên thế giới.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy việc triển khai thực hiện đúng, đủ mô hình BSC & KPI sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp chuyển hóa mục tiêu chiến lược doanh nghiệp xuống các phòng ban một cách nhất quán, từ đó phát triển chi tiết xuống từng cá nhân trong doanh nghiệp các chỉ số đo lường hiệu suất một cách định lượng, đo đếm được. Triển khai thành công mô hình BSC & KPI sẽ đảm bảo doanh nghiệp có được một hệ thống đo lường hiệu quả mục tiêu chiến lược tổ chức một cách toàn diện nhất.

 Đối tượng tham dự:

 • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;
 • Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự
 • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;
 • Giám đốc Nhân sự; Trưởng phòng Nhân sự
 • Cán bộ quản lý trung và cao cấp;
 • Cán bộ phòng Kế hoạch
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện xây dựng KPIs…
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.

Kết quả đạt được:

 • Hệ thống hóa các kiến thức tổng quan về BSC & KPI;
 • Ứng dụng BSC & KPI vào hoạch định chiến lược kinh doanh trong Doanh nghiệp
 • Áp dụng BSC & KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp;
 • Thiết lập BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;
 • Xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI;
 • Sử dụng BSC & KPI để nâng cao năng lực quản lý điều hành tại Doanh nghiệp;

Nội dung khóa học:

 • Những vấn đề của Quản lý hiệu quả công việc;
 • Quy trình triển khai thực tiễn hệ thống quản trị hiệu suất BSC/KPI;
 • Chủ đề chiến lược & bản đồ chiến lược;
 • Thiết kế Mục tiêu công ty theo Thẻ điểm cân bằng;
 • Xây dựng các chỉ số đo lường, chỉ tiêu, ngưỡng;
 • Cách phát triển Mục tiêu công ty xuống phòng ban;
 • Hoàn thiện chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cấp phòng ban;
 • Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) cá nhân;
 • Ứng dụng kết quả đánh giá BSC/KPI trong quản trị nhân sự;
 • Chia sẻ case thực tế triển khai thành công;
 • Thảo luận các tình huống thực tế tại doanh nghiệp.

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666