Cù Hoàng Hùng

3 course (s) of Cù Hoàng Hùng

Cù Hoàng Hùng
4 buổi
Short-term
THÀNH PHẦN THAM DỰ Cán bộ quản lý kỹ thuật, phòng chất lượng,… Tổ trưởng, giám sát, điều độ, hiện trường… Tổ trưởng, giám sát, quản lý phòng kiểm soát an toàn Tổ trưởng, giám sát, quản lý phòng bảo trì, cơ điện MỤC TIÊU: Sau khi kết thúc Chương trình đào tạo, học viên sẽ: Có phương pháp quản lý hàng ngày hiệu quả, Chủ động trong công việc quản lý hàng ngày cho các cấp quản lý Hướng đến chuẩn hóa qui trình quản lý trong nhà máy, nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc cho các cấp quản lý. THỜI LƯỢNG, GIỜ HỌC & NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO Thời lượng Chương trình: 4 buổi/ 02 ngày (mỗi buổi tương đương với 03 giờ giảng); Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Phương pháp triển khai là 70:20:10 ( trọng số thời gian và tầm quan trọng) 70% thời gian chia sẻ các tình huống thực tế và vận dụng lý thuyết 20% bài tập tình huống thấm nhuần lý thuyết. 10% nhận thức kiến thức mới và thay đổi tư duy tích cực "Mục đích của quản lý hàng ngày (QLHN) là phát hiện ra những bất thường và nhanh chóng giải quyết chúng". Vì vậy, trọng tâm của các cấp quản lý, các nhan viên giám sát các hoạt động trong các nhà máy, công trường, kho bải, cầu cảng,… là cùng thực hiện đồng bộ phương pháp quản lý hàng ngày hiệu quả. Vai trò và trách nhiệm của các cấp quản lý và nhân viên. KPI đo lường trong các hoạt động vận hành sản xuất.  Công cụ quản lý hàng ngày Xây dựng tiêu chuẩn cơ bản trong các hoạt động hàng ngày Tiêu chuẩn hóa là gì? Các loại tiêu chuẩn hóa Các ví dụ thực tế về tiêu chuẩn hóa trong quản lý hàng ngày Triển khai tiêu chuẩn hóa như thế nào  Thực hiện Trực quan hóa Trực quan hóa là gì ? Các loại trực quan và bảng biểu Các ví dụ thực tế về trực quan Triển khai trực quan hóa như thế nào hiệu quả Chuẩn hóa công việc của người quản lý Chuẩn hóa công việc của người quản lý là gì ? Xây dựng chuẩn cho cấp quản lý như thế nào hiệu quả Giám sát hiện trường là gì? Các ví dụ thực tế về chuẩn công việc cho nhà quản lý Phuong pháp triển khai chuẩn công việc cho nhà quản lý hiệu quả Thiết lập các cuộc họp trong quản lý hàng ngày Họp hàng ngày là gì? Tại sao phải họp hàng ngày? Cấu trúc các cuộc họp hàng ngày Các ví dụ cụ thể về các cuộc họp hàng ngày Phương pháp triển khai các cuộc họp hiệu quả  Dòng thông tin trong quản lý hàng ngày Dòng thông tin trong quản lý hàng ngày là gì? Cấu trúc dòng thông tin trong quản lý hàng ngày Các ví dụ về dòng thông tin trong quản lý hàng ngày Phương pháp thiết lập dòng thông tin trong quản lý hàng ngày.  Báo cáo vấn đề và Giải quyết vấn đề Báo cáo vấn đề trong nhà máy là gì? Hoạt động giải quyết vấn đề là gì ? Phương pháp thiết lập qui trình hoạt động báo cáo và giải quyết vấn đề trong hoạt động quản lý